Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov:

Naše identifikačné údaje:

STAVREALITY s.r.o., Sídlo J. Poničana 13, 841 07  Bratislava, IČO: 44358636, DIČ: 2022695983; Prevádzka Detské centrum, Šafárikova 100, 048 01  Rožňava; e-mail: vilka@detskecentrumroznava.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”)

Adresa našej webovej stránky je www.detskecentrumroznava.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Pri poskytovaní služieb na našej webovej stránke získavame od vás údaje:

Údaje pri prihlasovaní na kurzy plávania

Spracúvame len osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať o možnosti zaradenia do kurzu plávania.Týmito údajmi sú:

meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, adresa, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, ošetrujúci lekár dieťaťa.

Údaje pri žiadosti o prácu / brigádu

Odoslaním motivačného listu a životopisu nám posielate hlavne údaje:

Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. V životopise ďalej zasielate údaje o priebehu vášho štúdia a zamestnania.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri využívaní služieb nášho webu získavame aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, koľko času na našom webe strávite, ktoré podstránky prezeráte.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Súbory cookies

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Účel využívania získaných osobných údajov

Poskytovanie našich služieb – na základe získaných údajov vám vieme dodať naše služby v súlade s Obchodnými podmienkami (prihlásiť vaše dieťa na kurz plávania).

Komunikácia s vami – v procese prihlasovania na kurzy plávania a v procese žiadosti o prácu / brigádu.

Doba spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu, a to najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia kurzu. Váš súhlas môžete odvolať aj pred uplynutím 6 mesačnej lehoty od ukončenia kurzu, nie však skôr ako ukončíte kurz plávania. V prípade nezaradenia uchádzača o kurz do kurzu môžete svoj súhlas na spracovanie údajov odvolať kedykoľvek.

Osobné údaje zaslané cez formulár Práca – brigáda uchovávame po dobu 1 roka. Túto dobu môžete skrátiť zaslaním žiadosti na e-mail vilka@detskecentrumroznava.sk

Právne základy na spracúvanie osobných údajov

Váš súhlas – v prípade zaslania údajov prostredníctvom kontaktného formulára.

Plnenie zmluvy – v prípade prihlásenia sa na kurz plávania.

Plnenie našich zákonných povinností – uchovávame údaje o vás a vašich objednávkach v účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb.

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú len naši spolupracovníci, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na vilka@detskecentrumroznava.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na vilka@detskecentrumroznava.sk.